Om u beter van dienst te kunnen zijn maakt Van Havermaet gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

×Ik ga akkoord.

In de kijker

Zorgvolmacht (model)

 75,00 325,00

Wanneer u handelingsonbekwaam wordt, zal een vrederechter uw vermogen onder bewind plaatsen en een bewindvoerder aanstellen die uw vermogen verder zal beheren onder het toezicht van een rechter. Vaak wordt een advocaat aangesteld als bewindvoerder. Waardoor u ongewild uw lot in handen van een vreemde legt.

Dit vermijdt u door een zorgvolmacht op te maken waarbij u zelf één of meerdere personen als uw lasthebber aanstelt. Ingeval u onbekwaam wordt, zal deze persoon welbepaalde handelingen stellen met betrekking tot uw vermogen.

Dit modeldocument helpt u daarbij. U bepaalt zelf welke handelingen er kunnen worden gesteld: van het beheer van rekeningen tot het verkopen of schenken van roerende (bijvoorbeeld geld, aandelen, effectenportefeuilles, kunst) of onroerende goederen.

Wissen
Offerte aanvragen
Artikelnummer: VH-FAV -003 Type:
Categorieën: , Tags: , , , , ,

Beschrijving

Wat als u later handelingsonbekwaam wordt?

Een zorgvolmacht is een volmacht die door een bekwaam persoon (“lastgever”) wordt verleend aan een andere persoon (“lasthebber”) om, tijdens een eventuele periode van handelingsonbekwaamheid, die persoon toe te laten om welbepaalde handelingen te stellen met betrekking tot zijn vermogen. Dergelijke zorgvolmacht kan later zeker zijn nut bewijzen. Zo vermijdt u dat het beheer van uw vermogen in handen komt van een bewindvoerder en dat uw vermogen wordt geblokkeerd door een voortdurende tussenkomst van een vrederechter bij belangrijke beslissingen. Via de zorgvolmacht kan u niet enkel het beheer, maar ook de beschikking over uw vermogen delegeren, en dus kan de lasthebber ook handelingen stellen in het kader van uw successieplanning.

Wat als u niets regelt?

Indien u geen zorgvolmacht heeft opgemaakt, zal de vrederechter uw vermogen onder bewind plaatsen en een bewindvoerder aanstellen. Deze bewindvoerder kan een vreemde zijn en zal uw vermogen verder beheren, onder toezicht van de vrederechter. De familie kan evenwel vragen om een familielid aan te stellen als bewindvoerder, maar uiteindelijk beslist de vrederechter hier autonoom over.

Indien een dierbare onder bewind wordt geplaatst, kan dit bijvoorbeeld de volgende ongewenste gevolgen met zich meebrengen:

 • Bent u samen met uw partner eigenaar van een woning, dan kan de “gezonde partner” niet vrij beslissen om de woning te verkopen ingeval één van de partners onbekwaam is, maar is de goedkeuring van de bewindvoerder vereist;
 • Wil u een schenking doen aan uw kinderen van geld op een gezamenlijke rekening, dan zal de bewindvoerder oordelen of dit al dan niet geoorloofd is.

Voor wie?

Een zorgvolmacht is voor iedereen zinvol, niet alleen voor 60 of 70-plussers. Een jonge dertiger kan eveneens door een verkeersongeval handelingsonbekwaam worden en het beheer over zijn vermogen verliezen.

Aangezien u gezond van geest moet zijn op het ogenblik dat u een zorgvolmacht ondertekent, adviseren wij om tijdig actie te nemen.

Ieder van ons heeft er dus belang bij om hier even bij stil te staan. Met een zorgvolmacht legt u immers zelf de regie over uw vermogen in handen van de gewenste persoon.

Wat kan u nu al voorzien?

In uw zorgvolmacht kan u één of meerdere personen de opdracht geven om uw vermogen te beheren aan de hand van duidelijke instructies. U kan hierbij best een concrete lijst opnemen van bepaalde handelingen. Deze handelingen blijven echter niet beperkt tot daden van beheer, maar kunnen verdergaande daden van beschikking omvatten, zoals aan- en verkoop, verhuur, schenking, wijziging huwelijkscontract, het voeren van een gerechtsprocedure over bepaalde goederen, etc. U kan zelfs wensen opnemen in verband met uw (familie)bedrijf.

Naast uw lasthebber is het zinvol om ook al een opvolgende lasthebber aan te stellen. In bepaalde gevallen is het raadzaam om ook nog een onafhankelijk vertrouwenspersoon aan te duiden. Deze persoon kan later een cruciale rol spelen. Door toezicht uit te oefenen op uw lasthebber zal hij uw belangen steeds kunnen behartigen en advies geven.

Voor de inwerkingtreding heeft u de keuze tussen een onmiddellijke inwerkingtreding, dan wel na de vaststelling van uw handelingsonbekwaamheid door 2 onafhankelijke artsen.

Rechtsgeldigheid

Een zorgvolmacht kan niet mondeling maar moet altijd schriftelijk vastgelegd worden. Een notariële zorgvolmacht is niet vereist, maar wel aangewezen. Voor bepaalde handelingen, bijvoorbeeld de verkoop van onroerende goederen, volstaat een onderhandse volmacht immers niet.

Bovendien vereist een rechtsgeldige zorgvolmacht een registratie bij het ‘Centraal Register voor Lastgevingsovereenkomsten’ (afgekort ‘CRL’). Indien uw volmacht niet geregistreerd zou zijn, komt de volmacht te vervallen ingeval van onbekwaamheid.

Varianten

U kiest zelf de mandaten die u aan uw lasthebber wil toekennen. U kan een individuele zorgvolmacht laten opmaken, maar u kan er ook voor opteren om samen met uw partner een wederzijdse zorgvolmacht (in één enkel document) op te maken. In dat laatste geval bespaart u notariskosten vermits door de notaris slechts één akte verleden moet worden.

 • Type 1: zorgvolmacht voor man OF vrouw (individueel)
 • Type 2: zorgvolmacht voor man EN vrouw (gezamenlijk)

Extra dienstverlening:

 • 30 min telefoongesprek (praktische toelichting)
 • 1u advisering (praktische toelichting, inhoudelijke toelichting)
 • 2u advisering (praktische toelichting, inhoudelijke toelichting, voorbereiding definitief ontwerp van uw volmacht)

Wat is inbegrepen in dit standaardcontract?

In het contract type 1 (individuele zorgvolmacht) wordt één ‘lasthebber’ benoemd (bijvoorbeeld partner) en twee ‘opvolgende lasthebbers’ (bijvoorbeeld kinderen). In het contract type 2 (gezamenlijke zorgvolmacht) duiden partners elkaar aan als ‘lasthebber’ en twee ‘opvolgende lasthebbers’ (bijvoorbeeld kinderen)

Wanneer de opvolgende lasthebbers het oneens zijn, wordt een externe adviseur aangeduid.
Graag willen wij er op wijzen dat er nog andere opties zijn ingeval van onenigheid, zoals bijvoorbeeld het aanstellen van een derde partij, hetgeen een aangepaste clausule vereist.

Deze zorgvolmacht treedt in werking nadat de onbekwaamheid van de lastgever wordt vastgesteld door twee onafhankelijke geneesheren.

In het aangeboden standaardcontract wordt een opsomming gemaakt van alle daden van beheer (bankverrichtingen, verhuren, betalen van schulden, etc.) en daden van beschikking (verkopen, kredieten aangaan, schenken, etc.) die een lasthebber kan stellen met betrekking tot uw vermogen. Deze handelingen kunnen naar keuze beperkt of uitgebreid worden.
In het standaardcontract is voorzien dat de lasthebber schenkingen kan doen aan de afstammelingen van de lastgever. Aan de schenking worden standaard de volgende voorwaarden gekoppeld: (1) voorschot op erfdeel, (2) uitsluitingsclausule, (3) last tot verzorging van de schenker.

Wat is onder meer niet inbegrepen in dit standaardcontract?

 Mogelijkheid om in plaats van uw echtgenoot andere personen aan te duiden als lasthebber resp. opvolgende lasthebber, bijvoorbeeld uw kind, een neef of een vriend van de familie;

 • Clausule met mogelijkheid om een vertrouwenspersoon aan te stellen;
 • Clausule om de zorgvolmacht onmiddellijk (na ondertekening) in werking te stellen;
 • Specificaties met betrekking tot de mogelijke handelingen die een lasthebber kan stellen (bv. schenking van goederen aan derde personen, in plaats van uw afstammelingen

Maatwerk

Indien u een specifieke regeling wil uitwerken voor bepaalde vermogens is maatwerk nodig. U kan hiervoor steeds contact opnemen met één van onze Vermogensarchitecten, zodat zij voor u een zorgvolmacht op maat kunnen opmaken!

Vragen?

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Beoordeel als eerste dit product
© Van Havermaet 2022 -  Privacy NL - Privacy EN - Algemene voorwaarden - Disclaimer - BTW: 428.179.774